Advisory Committee

National Advisory Committee

Dr AC Dhariwal, New Delhi Dr AK Bhardwaj, Himachal Dr Amarjeet Singh, Chandigarh Dr Subhash S Dodwad, Maharashtra
Dr Amita Kashyap, Rajasthan Dr CS Pandav, New Delhi Dr FU Ahmad, Assam Dr Sanghmitra Ghosh, WB
Dr JK Das, NIHFW, New Delhi Dr MK Sudarshan, Karnataka Dr Mohd. Salim Khan, J & K Dr TSR Sai, Andhra Pradesh
Dr PC Samantaray, Odisha Dr PK Kasar, Madhya Pradesh Dr Pradeep Khanna, Haryana Dr Thomas Mathew, Kerala
Dr Prabir Kumar Das, Maharashtra Dr Ravi Kant, Uttarakhand Dr Ratan K. Srivastava, UP Dr Umesh Kapil, New Delhi
Dr RK Jain, Indian Rlys. Dr RK Srivastava, New Delhi Dr Rajiv Tandon, New Delhi Dr Zile Singh, Pudducherry
Dr Sanjay Mehendale, ICMR Dr Sangeeta Saxena, MoHFW,ND Dr SD Gupta, Rajasthan Dr T Rajgopal, Mumbai
Dr Shamim Haider, Jharkhand Dr SK Ray, West Bengal Dr SK Satpathy, Bhubaneswar Dr Sanjay Zodpey, PHFI